loading...

Informační systém EFIS

IS EFIS vznikl postupnou integrací prvků, které spolu původně příliš nesouvisely – depozitáře studijních materiálů jako reliktu projektu MultiEdu, databáze oprávněných uživatelů výpočetní techniky vlastněné Ekonomickou fakultou, systému hromadné korespondence v rámci fakulty, distribuovaného grafického uživatelského prostředí s bezpečným přihlášením SALIX a webového serveru určeného pro individuální prezentace studentů. V tomto okamžiku vzájemné provázání dostoupilo stadia, kdy lze již hovořit o informačním systému. Postupně jsou do něj zařazovány další moduly, totiž evidence výsledků vědeckovýzkumných aktivit a portál vědy a výzkumu, prezentující tyto aktivity veřejnosti. Vzhledem k tomu, že moduly produkující materiály k publikaci a interaktivní moduly, tedy veřejná část EFIS prakticky vyvažuje část privátní, tj. správu uživatelských účtů, interní distribuci materiálů a autorizované přístupy, je zapotřebí oba tyto aspekty zohlednit i při tvorbě prezentace informačního systému jako takového.

Správa uživatelských přístupů

Až na výjimky mají do systému zajištěn neanonymní přístup pouze zaměstnanci a studenti TUL, pro základní autentizaci slouží tedy centrální evidence v rámci LIANE. Ověření totožnosti je ve většině případů takto postačující, pouze při požadavku na specifické služby je třeba autentizační informace rozšířit o údaje spravované v rámci EFIS. Použitá technologie je založená na LDAP s forwardingem autentizace prostřednictvím SASL, pokud je to nutné. Pro práci v nezabezpečeném prostředí je možné vygenerovat lístky pro Kerberos a použít je jako náhradu přímé autentizace, ale toto je možné pouze u zaregistrovaných uživatelů.

disclaimer
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Ekonomická fakulta
Tato stránka je součástí IS EFIS, informačního systému Ekonomické fakulty TUL. Všechna práva vyhrazena.
5. 4. 2020 17:58:31