loading...

Výzkumné projekty

SMEs Human resource attraction, retention and perfomance enhancement network
• Nový výukový modul HRM v angličtině, výzkum HR v MSP, případové studie. Projekt je založen na partnerství univerzit z 5 zemí (Velká Británie - Huddersfield, Německo - Zwickau, Litva - Klaipeda, Finsko - Kajaani).

Dopad transparentnosti lobbingu na demokratizaci a její důsledky
• Projekt se zabývá aktuálním a dosud nevyřešeným problémem transparentnosti lobbingu. V současných teoriích a modelech, které se lobbingem zabývají, chybí reflexe transparentního lobbingu hlavně kvůli nejasným hranicím mezi korupcí, lobbingem obecně a transparentním lobbingem. Je důležité zdůraznit transparentnost právě ve spojení s fenoménem korupce a položit si otázku: za jakých okolností může být transparentnost účinným nástrojem při snižování korupce a zlepšování institucionální kvality? Projekt se proto zaměřuje na identifikaci objektivních metod měření transparentnosti lobbingu prostřednictvím studia faktorů přispívajících k transparentnosti lobbingu, na prokázání pozitivních dopadů transparentnosti lobbingu na rozvoj demokratizace a občanské společnosti, na rozhodovací procesy ve vazbě na efektivní alokaci veřejných zdrojů a na kvantifikaci dopadů transparentního, resp. netransparentního lobbingu na institucionální kvalitu, ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost.

Rodinný podnik - řešení sociálních a ekonomických disparit obcí
• Cílem projektu je specifikovat rodinné podnikání jako nástroj rozvoje hospodářského a sociálního prostředí obcí se zaměřením na obce venkovského typu. Uvedené prostředí je dále vymezeno subregionální strukturou ČR. Obce jsou vymezeny z hlediska jejich postavení v širším území, s ohledem na spádovost za občanskou vybaveností a ekonomickými aktivitami. Uvedené účelové vymezení je konfrontováno s administrativním (přesahy jsou komentovány). Důvodem je potřeba vytvořit rámec pro návrhy podpory (přímé i nepřímé) rozvoje hospodářského a sociálního prostředí obce ve vazbě na rodinné podniky. Dílčími záměry jsou identifikace a hodnocení rodinných podniků, analýza formy jejich podpory včetně vzdělávání. Uživateli těchto výsledků budou orgány státní správy, samosprávy a management rodinných podniků.

Kvalita podnikatelského prostředí v cestovním ruchu v příhraničních oblastech Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
• Cílem projektu je provést analýzu podnikatelského prostředí v cestovním ruchu v příhraničním prostředí ČR a Polska. Analýzu provedou studenti oboru Cestovní ruch EF TUL a UA Polsko na základě provedeného marketingového výzkumu dotazováním a pozorováním. Výsledky si studenti vymění na společné konferenci pořádané v dubnu 2015 v Harrachově. Konference se zúčastní 20 studentů ČR a 20 studentů Polska. Součástí této konference bude i společný volnočasový program, který bude sloužit ke vzájemnému poznání kultur a národností. Výstupem bude sborník příspěvků se závěry provedené analýzy.

Regionální cenový index jako indikátor reálných sociálních a ekonomických disparit
• Hlavním cílem projektu je nalézt metodické způsoby hodnocení a řešení reálných subregionálních disparit v ČR na základě adjustace nominálních ukazatelů prostřednictvím regionálních cenových indexů (RCI), jež umožní prostorové srovnání cenových úrovní. V rámci projektu budou vymezeny subregionální oblasti z hlediska aplikace RCI, bude adjustován spotřebitelský koš pro výpočet RCI (certifikovaná metoda) a zajištěna potřebná data. Budou navržena konkrétní opatření v oblasti hospodářských politik. Hlavním partnerem projektu je Český statistický úřad. Výzkumná metodika bude navržena k certifikaci MMR ČR.

Inovace mezioborového studijního programu Ekonomika a management se zaměřením na znalostní ekonomiku
• Obsahem předkládaného projektu je proces inovace studijního programu Ekonomika a management Ekonomické fakulty TUL. Inovace zahrnuje modularizaci navazujícího studia, inovaci 61 předmětů (z toho 21 v anglickém jazyce) a vznik 5 - 7 nových předmětů. Obsahem předkládaného projektu je proces inovace studijního programu Ekonomika a Management Ekonomické fakulty TUL. Inovace zahrnuje modularizaci navazujícího studia, inovaci 61 předmětů (z toho 21 v anglickém jazyce) a vznik 5 - 7 nových předmětů. Součástí inovace předmětů je zařazení nových didaktických metod, zejména tvorba e-learningové podpory pokročilé úrovně. V oblasti e-learningu projdou řešitelé inovace předmětů adekvátním školením. Součástí projektu je zároveň zavedení systémů monitoringu potřeb trhu práce a vnitřního hodnocení. Primární cílovou skupinou jsou studenti oborů v rámci inovovaného programu jako uživatelé inovovaných předmětů. Sekundární cílovou skupinou jsou akademičtí pracovníci inovující své předměty. Výstupy projektu (inovované předměty) budou částečně využívány ostatními studijními programy Ekonomické fakulty i dalších fakult TUL, kde se některé inovované předměty vyučují.

Vymezení subregionů pro rozlišení a řešení sociálních a ekonomický ch disparit
• Cílem projektu je navrhnout subregionální strukturu ČR, která bude založena na tzv. klastrech obcí.

Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí
• Smyslem projektu je rozšíření kontaktů a spolupráce mezi univerzitami a soukromým i veřejným sektorem, jež přispěje ke zlepšení přípravy konkurenceschopné pracovní síly. Uvedená spolupráce bude oboustranně prospěšná - studenti na praxi přinesou do organizací nové teoretické poznatky a čerstvý pohled na řešení problémů, naopak odborníci z praxe uplatní své zkušenosti ve výuce. K rozvoji spolupráce a odborných kompetencí přispějí také konference, interaktivní workshopy a tzv. zimní školy. V rámci projektu budou podpořeny zahraniční praxe a stáže a účast zahraničních odborníků na interaktivních workshopech, které umožní nejen zlepšení odborných a jazykových kompetencí zapojených osob, ale především zvýšení mezinárodní spolupráce (společné projekty VaV). Projekt podpoří vytvoření dvou projektových kanceláří včetně kompetencí jejich pracovníků, které posílí VaV na univerzitách a prohloubí jejich vzájemnou spolupráci na výzkumných projektech.

disclaimer
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Ekonomická fakulta
Tato stránka je součástí IS EFIS, informačního systému Ekonomické fakulty TUL. Všechna práva vyhrazena.
5. 4. 2020 17:58:31