loading...
loga projektu

Plánované výstupy projektu:

 

 • 4 případové studie z firem týkající se trendů v managementu 
  Případová studie 1: Sdílení znalostí kreativní mysli: problémy s rozdělením času pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
  - Případová studie 2: Trendy v řízení dodavatelského řetězce v mezinárodní středně velké společnosti
  - Případová studie 3: Oběhové hospodářství v nábytkářském průmyslu
  - Případová studie 4: Z farmy na stůl: Rozhodování o plánování výroby a kapacit v norské společnosti zpracovávající maso
 • 4 online interaktivní přednášky (2 z každé země)
  - Interaktivní přednáška 1: Jak může řízení znalostí hrát důležitou roli v udržitelném rozvoji podnikání?
  - Interaktivní přednáška 2: Interkulturní management a komunikace
  Interaktivní přednáška 3: Oběhové hospodářství v nábytkářském průmyslu
  - Interaktivní přednáška 4: Strategie řízení lidských zdrojů
 • 4 prezentace PowerPoint pro přednášky (2 z každé země)
 • 2 videopřednášky (1 z každé země)
  - Video lekce 1: Norský model života a práce
  - Video lekce 2: Řízení znalostí: koncepce, nástroje a nové trendy
 • Diseminační aktivita – kulatý stůl v Liberci

Planned outputs od the project:

 • 4 case studies from companies related to trends in management
  - Case study 1: Creative minds knowledge sharing: time allocation challenges for employees` learning and development
  - Case study 2: Trends in supply chain management in the international medium size company
  - Case study 3: Circular Economy in the Furniture Industry: A case of Norway
  - Case study 4: From the farm to the table: Production and capacity planning decisions in a Norwegian meat processing company
 • 4 online interactive lectures (2 from each country)
  - Interactive Lecture 1: How can knowledge management play an important role in sustainable business development?
  - Interactive Lecture 2: Intercultural Management and Communication
  - Interactive Lecture 3: Circular economy in the furniture industry
  - Interactive Lecture 4: Human Resource Management Strategies
 • 4 PowerPoint presentations for lectures (2 from each country)
 • 2 video lectures (1 from each country)
  - Video lesson 1: The Norwegian model of life and work
  - Video lesson 2: Knowledge management: concepts, tools and new trends-
 • Dissemination activity in Liberec – discussion table with professionals, academics, student
Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci