loading...
loga projektu

O projektu TIAM

Projekt s názvem "Trendy a inovativní přístupy v managementu" (TIAM) je dvouletý projekt (2021 – 2023) založený na projektovém partnerství Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci (EF TUL), Česká republika a IOT-G NTNU v Gjoviku, Norsko. EF TUL i IOT-G NTNU provozují a mají bohaté zkušenosti se vzděláváním na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni.

 

Projekt TIAM je financován z prostředků vzdělávacího programu EHP fondů 2014 – 2021. Prostřednictvím EHP fondů přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými zeměmi.


Projekt TIAM proto usiluje o další posílení spolupráce EF TUL a IOT-G NTNU v rámci vzdělávání mezi studenty magisterského studia v oboru Trendy v managementu (např. řízení lidských zdrojů, znalostní management, štíhlý management apod.)


Předkládaný projekt si klade za cíl zvýšit znalosti českých a norských studentů o trendech v manažerské praxi, konkrétně v modelech řízení a tématech souvisejících s osvědčenými postupy sdílení znalostí, a to zejména ve vztahu k dynamické situaci v posledních měsících, ovlivněné trendy v souvislosti s pandemickou situací a dalšími aktuálními trendy jako je digitalizace.

Na základě předchozí spolupráce mezi univerzitami a společných výukových a výzkumných témat plánují členové projektu implementovat své poznatky a zkušenosti do pedagogické činnosti v rámci vybraných přednášek a kurzů.


Inovativní přístup je založen na sdílení zkušeností a osvědčených postupů na teoretické i praktické úrovni. Oba partneři projektu budou využívat kombinaci aktivit, které prohloubí znalosti i praktické zkušenosti studentů. Projekt se zabývá aktuální problematikou, trendy v managementu a význam sdílení znalostí v posledním roce rapidně vzrostl v důsledku pandemické situace.

 

Cíle projektu:

  • Zlepšit znalosti českých a norských studentů o trendech v manažerské praxi, konkrétně o modelech řízení a tématech souvisejících s řízením.
  • Vyměnit si osvědčené postupy v pedagogické činnosti s osvědčenými postupy sdílení znalostí.
  • Sdílet osvědčené postupy sdílení znalostí mezi studenty a vybranými malými a středními podniky.
  • Porovnání metod a postupů sdílení znalostí na obou univerzitách.Sdílet znalosti, zkušenosti, nové metody a přístupy, a tím zvýšit atraktivitu kurzů pro studenty.
  • Mezinárodní spolupráce odborníků, kolegů a přátel.

 

About the TIAM Project

Project called "Trends and Innovative Approaches in Management" (TIAM) is a two years project (2021 – 2023)  based on the project partnership of Faculty of Economics, Technical University of Liberec (EF TUL), Czech Republic and IOT-G NTNU in Gjovik, Norway. Both EF TUL and IOT-G NTNU run and have a lot of experience with education at Bachelor, Master and Ph.D. level.

 

TIAM project is funded by the EEA Funds 2014 – 2021 Education Program. Through the EEA Funds, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute to reducing economic and social disparities in the European Economic Area (EEA) and to strengthening cooperation with 15 European countries.


The TIAM project, therefore, seeks to further strengthen the cooperation of EF TUL and IOT-G NTNU within education among the master students in the Trends in Management (e.g. Human Resource Management, Knowledge Management, Lean Management etc.).


The presented project aims to increase the knowledge of Czech and Norwegian students about the Trends in Management Practices, namely in Management Models and topics related to knowledge sharing best practices especially in relation to the dynamic situation in last months, influenced by trends in relation to pandemic situation and other up to date trends as digitalisation.

Based on the previous cooperation between universities and common teaching and research topics, the project members plan to implement their findings and experience in pedagogical activities within selected lectures and courses.


The innovative approach is based on sharing of experience and best practices both on theoretical and practical level. Both project partners will use combination of activities which will deepen knowledge as well as practical experience of students. Project deals with the topical issue, trends in management and importance of knowledge sharing has increased in the last year due to the pandemic situation rapidly.

 

Project aims:

  • To increase the knowledge of Czech and Norwegian students about the Trends in Management Practices, namely in Management Models and topics related to Knowledge Sharing best practices.
  • To exchange best practices in pedagogical activities.
  • To share the best practices of knowledge sharing among students and chosen SMEs.
  • To share knowledge, experiences, new methods and approaches and thus increase attractiveness of courses for students.
  • Comparison of knowledge sharing methods and practices at both universities International cooperation of experts, colleagues and friends.

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci