loading...
loga projektu

Návštěva společnosti Škoda Auto

V rámci projektu byly organizovány dvě návštěvy ve společnostech. Druhá návštěva byla realizována 24. dubna 2023 ve společnosti Škoda Auto.

Návštěva byla zaměřena zejména na představení trendů v oblasti řízení lidských zdrojů a elektromobility.

Studenti měli možnost prodiskutovat se zástupci společnosti nejrůznější témata a otázky, jež je zajímali.

 

Jsme moc rádi, že si na nás udělali čas a poskytli nám své prostory tréninkového centra.

 

Visit to Škoda Auto

Two visits to the companies were organised within the project. The second visit was carried out on 24 April 2023 at Škoda Auto.

The visit was mainly focused on presenting trends in human resource management and electromobility.

The students had the opportunity to discuss various topics and issues of interest with the company representatives.

 

We are very glad that they welcomed us and showed us their training centre.


IMG_0973

 

Návštěva podnikatelského inkubátoru Lipo.Ink v Liberci

První exkurzí, jež byla realizována v rámci projektu TIAM, byla exkurze do podnikatelského inkubátoru Lipo.Ink v Liberci.

Uvítal nás ředitel inkubátoru, jež studentům představil tipy z oblasti trhu práce a sdílel se studenty své zkušenosti z oblasti headhuntingu.

Studenti byli z tématu nadšeni a odnesli si spoustu praktických tipů, jak si efektivně najít práci, jež bude dávat smysl.

 

Visit to the Lipo.Ink business incubator in Liberec

The first excursion that was realized within the TIAM project was an excursion to the Lipo.Ink business incubator in Liberec.

We were welcomed by the director of the incubator, who presented the students with tips from the labour market and shared his experience in headhunting with the students.

 

The students were enthusiastic about the topic and took away a lot of practical tips on how to effectively find a job that makes sense.734cfb79-6e10-4d9e-bd7c-1f6436c23dc5


Interaktivní přednáška Venduly Macháčkové – Krajská nemocnice Liberec

V pondělí 27. března 2023 v 11:00 hodin se uskuteční interaktivní přednáška na téma Human Resource Management Strategy. Tato interaktivní přednáška je poslední v sérii zvaných přednášek pořádaných v rámci projektu TIAM.

 

Kdy a kde? 27. 3. 2023, osobně v učebně F12 či online

Link na Google Meet: https://meet.google.com/ogd-nvwm-qso


Paní Macháčková nás provede klíčovými aspekty HRM strategie a nasdílí své bohaté zkušenosti v oblasti správy lidských zdrojů. Interaktivní podoba studentům umožní pokládat otázky a diskutovat o konkrétních situacích a výzvách v dnešních organizacích.


Interactive lecture by Vendula Macháčková – Regional Hospital Liberec

On Monday, 27 March 2023 at 11:00 a.m. an interactive lecture on Human Resource Management Strategy will take place. This interactive lecture is the last in a series of invited lectures organized within the TIAM project.

 

When and where? 27 March 2023, in person in room F12 or online

Link to Google Meet: https://meet.google.com/ogd-nvwm-qso

 

Mrs. Macháčková will guide us through key aspects of HRM strategy and share her extensive experience in the field of human resource management. The interactive format will allow students to ask questions and discuss specific situations and challenges in today's organizations.

TIAM – Invited Lecture_HRM_4

 

Interaktivní přednáška Martiny Ortové – NTNU, Norsko

Ve středu 16. listopadu 2022 se uskuteční interaktivní přednáška v rámci projektu TIAM.

Téma: Oběhové hospodářství v nábytkářském průmyslu

Kdy a kde? 16. 11. 2022 prostřednictvím Google Meet nebo osobně v budově L, 4. patro

Připojte se ke službě Google Meet prostřednictvím tohoto odkazu: meet.google.com/hvh-zqtd-gdt

 

Přednáška se zabývá tím, co je to oběhové hospodářství a jak může nábytkářský průmysl využívat principy oběhového hospodářství.

Těšíme se na setkání s vámi a na diskusi na toto téma!

Interactive lecture by Martina Ortová – NTNU, Norway

On Wednesday 16 November 2022 an interactive lecture within TIAM project will take place.

 

Topic: Circular economy in the furniture industry

When and where? 16. 11. 2022 via Google Meet or in person in building L, 4th floor

Join Google Meet via this link: meet.google.com/hvh-zqtd-gdt

 

The lecture looks into what circular economy is, and how the furniture industry can benefit from circular economy principles.

Look forward to meeting you and to discuss this topic!

 

TIAM – Invited Lecture_3

Kulatý stůl "Zelená budoucnost"

Ve čtvrtek 22. září 2022 se konal kulatý stůl "Zelená budoucnost" projektu TIAM.

Byla diskutována tři témata udržitelnosti a trendů v podnikání – sociální, environmentální a ekonomické aspekty udržitelného rozvoje firem.

 

Jako hlavní řečníci se akce zúčastnilo sedm odborníků a expertů z různých oblastí podnikání. Jmenovitě Lada Martinková (Praktik system), Zdenka Studená (FLEXJOBS.CZ), Filip Gröshl (DPDHL), Tomáš Holomoucký (DB Schenker), Leon Jakimič (Lasvit a.s.), Miroslav Opa (Cegelec a.s.) a Michal Žák (Matematicko-fyzikální fakulta UK).

 

Kulatý stůl Green Future navštívilo 126 účastníků. Během akce bylo přítomno i zahraniční publikum, a to jak osobně, tak online. Celá akce byla simultánně překládána do anglického jazyka, aby se jí mohli zúčastnit i zahraniční zájemci.

Záznam akce v českém i anglickém jazyce je k dispozici na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=2a_Yk3GY2M4 a bude dále využíván i pro výukové účely.

Fotografie z kulatého stolu jsou k dispozici na adrese: https://www.flickr.com/photos/195683194@N02/albums/72177720302466195.

 

Velmi nás těší, že kulatý stůl byl úspěšnou akcí s velkým počtem účastníků!


Round table "Green Future"

On Thursday 22 September 2022 a dissemination activity round table "Green Future" of the TIAM project took place.

During the round table discussion three topics of the sustainability and trends in business were discussed – social, environmental, and economic aspects of sustainable development of the companies.

 

Seven professionals and experts from different business fields took place in the event as main speakers. Namely Lada Martinková (Praktik system), Zdenka Studená (FLEXJOBS.CZ), Filip Gröshl (DPDHL), Tomáš Holomoucký (DB Schenker), Leon Jakimič (Lasvit a.s.), Miroslav Opa (Cegelec a.s.) and Michal Žák (Faculty of Mathematics and Physics, Charles University).

 

The dissemination activity round table Green Future was visited by 126 participants. During the event also international audience were present in-person as well as online. The whole event was simultaneously translated to English language so that international contacts could attend the event.

 

The record of the event both in Czech and English is available at: https://www.youtube.com/watch?v=2a_Yk3GY2M4 and will be further used also for teaching purposes.

Photos from the round table are available at: https://www.flickr.com/photos/195683194@N02/albums/72177720302466195

 

We are very pleased that the round table was a successful event with a large number of participants!

52389817487_2450156e33_c

52391162690_58e0acc123_o

 

Pozvánka na kulatý stůl "Zelená budoucnost"

V rámci projektu TIAM se ve čtvrtek 22. září 2022 koná diseminační aktivita v podobě kulatého stolu s názvem Green Future.

Akce se uskuteční v aule budovy G Technické univerzity v Liberci a je určena pro zástupce veřejného a soukromého sektoru, partnery univerzity, zaměstnance a studenty.

 

Diskuse u kulatého stolu se bude týkat tří témat udržitelnosti a trendů v řízení.

Jak jsou propojeny sociální, environmentální a ekonomické aspekty udržitelného rozvoje?

 

To se dozvíte již brzy!

 

Invitation to the roundtable "Green Future"

The TIAM project is holding a dissemination activity in the form of a roundtable entitled Green Future on Thursday 22 September 2022.

The event will take place in the auditorium of Building G of the Technical University of Liberec and is intended for representatives of the public and private sector, university partners, employees and students.

 

The roundtable discussion will cover three themes of sustainability and trends in management.

How are the social, environmental and economic aspects of sustainable development linked?


Will find out soon!

 

Snímek obrazovky 2023-10-03 v?13.49.43

 

Setkání týmu – hodnocení 1. roku spolupráce

Jsme rádi, že se můžeme podělit o úspěchy a zkušenosti z prvního roku spolupráce v rámci našeho projektu!

První rok byl plný tvrdé práce, kreativity a spolupráce a my se už moc těšíme na ten druhý!

Těšíme se zejména na společné plánování budoucích aktivit a další rozvíjení naší skvělé týmové spolupráce.

 

Meeting of the team – evaluation of the 1st year of the cooperation

We are thrilled to share our successes and experiences from the first year of collaboration within our project!.

The first year has been filled with hard work, creativity, and collaboration and we are so looking forward to the second year ahead.

We look forward to jointly planning for future activities and further nurturing our excellent team cooperation.

 

Snímek obrazovky 2022-06-23 v?10.02.46

 

Video lekce na téma "Řízení znalostí: koncepty, nástroje a nové trendy", EF TUL

V rychle se měnícím světě je správa znalostí pro prosperitu organizací nezbytná. Jsme vděční za možnost připravit a natočit video z této oblasti v rámci projektu TIAM.

 

Tato video přednáška se zabývala základními koncepty řízení znalostí, nástroji a strategiemi používanými k efektivnímu využívání znalostí a novými trendy, které dnes tuto oblast formují (big data, KM řízené umělou inteligencí). Přednáška přináší cenné poznatky a praktické příklady, díky nimž je složitá problematika přístupná a relevantní.

 

Video lecture on the topic "Managing knowledge: concepts, tools and new trends", EF TUL

In a rapidly changing world, managing knowledge is essential for organizations to thrive. We're grateful for the opportunity to prepare and film a video in this area under the TIAM project.

 

This engaging lecture delved into the fundamental concepts of knowledge management, the tools and strategies used to harness knowledge effectively, and the emerging trends that are shaping the field today (big data, AI-driven KM). The lecture provides valuable insights and practical examples, making the complex subject matter accessible and relevant.

Snímek obrazovky 2023-10-03 v?14.29.06

 

 

Interaktivní přednáška – pan Lachman, Benteler CZ

Máme tu čest pozvat vás na naši interaktivní přednášku s názvem "Intercultural Management and Communication," která se bude konat dne 25. dubna 2022 od 12:30 hodin. Pan Lachman, manažer společnosti Benteler, se s námi podělí o své bohaté zkušenosti a poskytne nám praktické nástroje pro efektivní mezikulturní spolupráci. Tato přednáška nás zavede do světa mezikulturního řízení a komunikace a pomůže nám lépe porozumět výzvám a příležitostem, které přináší pracování s lidmi z různých kulturních prostředí.

 

Interactive lecture by Mr. Lachman – Benteler CZ

We are pleased to invite you to our interactive lecture entitled "Intercultural Management and Communication," which will take place on April 25, 2022 at 12:30 pm.

Mr. Lachman, Manager at Benteler, will share his extensive experience and provide us with practical tools for effective cross-cultural collaboration.

This lecture will introduce us to the world of intercultural management and communication and help us better understand the challenges and opportunities of working with people from different cultural backgrounds.

 

TIAM – Invited Lecture_Benteler

 

 

Videopřednáška na téma "Norský model pracovního života", NTNU

Máme velkou radost, že dalším výstupem projektu TIAM je první video lekce na téma "Norský model života a práce" od NTNU.

 

Tato přednáška nás zavedla do jedinečného modelu pracovního života v Norsku. Bylo nám představeno, jaké prvky a hodnoty utvářejí norský pracovní život, včetně důrazu na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, participaci zaměstnanců a udržitelnost.

Získali jsme vhled do toho, jaké výhody můžeme čerpat z norského modelu pro zlepšení pracovního prostředí a podnikatelské kultury i v kontextu jiných zemí.

 

Video lecture on "Norwegian model of working life", NTNU

We are very pleased that the next output of the TIAM project is the first video lecture on "The Norwegian model of life and work" by NTNU.

 

This lecture introduced us to the unique model of working life in Norway. We were introduced to the elements and values that shape Norwegian working life, including the emphasis on work-life balance, employee participation and sustainability.

We gained insight into how we can benefit from the Norwegian model to improve the working environment and business culture in the context of other countries.

 

Snímek obrazovky 2023-10-03 v?14.30.50

 

Interaktivní přednáška Anne Grethe Syversen – NTNU, Norsko

V úterý 19. dubna 2022 se uskuteční interaktivní přednáška v rámci projektu TIAM.

 

Téma: Jak může řízení znalostí hrát důležitou roli v udržitelném rozvoji podniků?

Kdy a kde? 19.4.2022 12:30 přes Zoom nebo osobně v H53

Připojte se ke schůzce na Zoomuhttps://NTNU.zoom.us/j/95956742120?pwd=cGhHKzIyazR0NDNDZlBIMDdHL1JBQT09

 

Přednáška se zabývá tím, co je to znalostní management a jak souvisí s celkovou obchodní strategií i se strategií řízení lidských zdrojů. Dále jaké jsou možnosti a výzvy spojené s řízením znalostí? Výuková část přinese jak příklady z malých strojírenských firem, tak interaktivní otázky/úkoly pro studenty.

 

Přednáška je pořádána v rámci projektu TIAM mezi EF TUL a NTNU.

Těšíme se na setkání s vámi a na diskusi o tomto tématu

 

Interactive lecture by Anne Grethe Syversen – NTNU, Norway

On Tuesday 19 April 2022 an interactive lecture within TIAM project will take place.

 

Topic: How can knowledge management play an important role in sustainable business development?

When and where? 19.4.2022 12:30 via Zoom or in person in H53

Join Zoom Meeting: https://NTNU.zoom.us/j/95956742120?pwd=cGhHKzIyazR0NDNDZlBIMDdHL1JBQT09

 

The lecture looks into what knowledge management is, and how this relates to both overall business strategy and HRM-strategy. Additionally, what is the possibilities and challenges with knowledge management? The learning session will bring both examples from small engineering companies and interactive questions/tasks for the students.

 

The lecture is organised within TIAM project between EF TUL and NTNU.

Look forward to meeting you and to discuss this topic.

 

TIAM – Invited Lecture_Anne Grethe

 

NTNU přivítala pana Lachmana ze společnosti Benteler CZ

Na základě započaté spolupráce EF TUL a Benteleru se pan Lachman vydal do Norska, do NTNU, aby se seznámil s norskou částí týmu TIAM.

Norským kolegům byla zejména představena struktura plánované interaktivní přednášky a hovořilo se o možnostech navázání spolupráce.

 

Setkání se uskutečnilo 30. března 2022 osobně v kampusu NTNU ve velmi příjemné atmosféře.

 

NTNU welcomed Mr. Lachman from Benteler CZ

Based on the started cooperation of EF TUL and Benteler Mr. Lachman went to Norway, NTNU to see Norwegian part of the TIAM team.

Structure of the planned interactive lecture was presented to Norwegian colleagues as well as the Benteler company itself.

 

The meeting took place on 30 March 2022 in person in NTNU campus in very enjoyable atmosphere.

20220330_100439

 

Plánování interaktivní přednášky od NTNU

V pátek 11. března 2022 se opět sešly projektové týmy projektu TIAM.

Účelem setkání byla interaktivní přednáška, kterou bude zajišťovat NTNU.

 

Bylo představeno téma přednášky, plánovaná struktura a hlavní výstupy pro studenty.

Interaktivní přednáška bude probíhat hybridní formou – čeští studenti se zapojí osobně a norští studenti budou online.

 

Více informací bude zveřejněno již brzy!

 

 

Planning of the interactive lecture ensured by NTNU

On Friday 11 March 2022 project teams of the TIAM project met again.

The purpose of the meeting was dedicated to interactive lecture which NTNU is going to ensure.

 

The topic of the lecture was introduced as well as the planned structure and main takeaways for the students.

The interactive lecture will be held in hybrid form – Czech students will join in person and Norwegian students will be online.

 

More information will be released soon!

Snímek obrazovky 2022-03-11 v?10.35.21

 

Zahájení spolupráce EF TUL se společností Benteler

V pátek 11. února 2022 se uskutečnilo virtuální setkání českého týmu EF TUL a pana Jana Lachmana z Benteleru Česká republika.

Panu Lachmanovi byly představeny cíle a plánované výstupy projektu TIAM a návrh spolupráce.

 

Jednalo se o velmi úspěšné setkání a obě strany měly z plánované spolupráce velkou radost!

 

Cooperation with Benteler and EF TUL began

On Friday 11 February 2022 virtual meeting of the Czech team from EF TUL and Mr. Jan Lachman from Benteler Czech Republic had happened.

Aims and planned outputs of the TIAM project were introduced to Mr. Lachman as well as proposal of the cooperation.

 

It was a very successful meeting and both parties were very happy about the planned cooperation!

 

Snímek obrazovky 2022-02-11 v?9.31.26

 

Setkání projektového týmu – Plánování výstupů pro letní semestr

Dne 28. ledna 2022 se uskutečnilo další setkání projektového týmu.

Na tomto setkání byly naplánovány výstupy pro letní semestr, zejména témata interaktivních přednášek. Jednu z interaktivních přednášek by zajišťovala NTNU a další EF TUL.

 

Zůstaňte s námi!

 

Meeting of the project team – Planning outputs for the summer semmester

On 28 January 2022 another meeting of the project team took place.

 

During this meeting outputs for the summer semester were planned, especially topics of the interactive lectures.

One of the interactive lectures would be ensured by NTNU and another one by EF TUL.

Stay tuned!

 

Tiam Meeting_28_1

 

Zahajovací schůzka projektových týmů

Ve čtvrtek 25. listopadu se uskutečnila virtuální zahajovací schůzka projektových týmů.

Oba týmy jsou nadšené ze zahájení projektové spolupráce a již pracují na prvních výstupech!

 

Kick-off call of the project teams

On Thursday 25 November the kick-off call among project teams took place virtually.

Both teams are thrilled to begin the project cooperation and are already working on the first outputs!

Snímek obrazovky 2021-11-25 v?10.42.43

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci