logo fakulty

Představení projektu

English version

Představení projektu

Projekt TD010029 Vymezení subregionů pro rozlišení a řešení sociálních a ekonomických disparit je řešený s finanční podporou Technologické agentury České republiky.

Projekt se zabývá prostorovým rozvojem území ČR, tedy vzájemnou interakcí a syntézou regionální politiky a politiky územního rozvoje. Projekt vychází z toho, že základním stavebním kamenem regionu je obec. Soudobá teorie i praxe mají dobře vyřešenou politiku regionálního rozvoje na národní a krajské úrovni. Zřetelně méně pozornosti je věnováno rozvoji na obecní úrovni – tento nedostatek řešil projekt č. WD-30-07-1 "Inovační přístup k řešení disparit na úrovni regionů" v rámci výzkumného programu MMR. V rámci tohoto projektu byla zpracována Metodika identifikace dynamiky hospodářského rozvoje obce, která byla v srpnu 2011 certifikována Ústavem územního rozvoje.

Záměr projektu se opírá o originální myšlenku řešenou v projektu WD-30-07-1, že neexistuje žádná komplexně zaostalá obec, a že kromě slabých faktorů existují silné stránky a příležitosti rozvoje obce. Tuto myšlenku nový projekt dále rozvíjí v kontextu návrhu opatření na rozvoj tzv. širšího území. Je dáno charakterem území, dopravními vazbami a z toho vyplývající spádovostí obcí, zejména za občanskou vybaveností a nabídkou ekonomických aktivit. Velmi často se za širší území považuje obec s rozšířenou působností (ORP), což je dáno územně správním členěním ČR. Širší území však nemusí být a často ani není totožné se správním obvodem ORP. Je nutné podotknout, že hodnocení a vymezení širšího území nebylo cílem projektu WD-30-07-1.

Účel projektu

Smyslem projektu je navrhnout subregionální strukturu ČR vhodnou pro kvantifikaci regionálních disparit. Toto téma navazuje na projekt řešený v letech 2007–2011 v rámci projektu WD-30-07-1, avšak rozvíjí ho zcela novým směrem k hodnocení obce v širším území. Z výsledků projektu vyplyne, kromě vymezení subregionů a typologie obcí, jaké indikátory jsou žádoucí pro sledování území, obyvatelstva a ekonomických aktivit na úrovni subregionů. Uživatelem těchto výsledků bude ČSÚ (doplnění veřejné databáze indikátorů), kraje a obce s rozšířenou působností (zpracování územně analytických podkladů). Součástí projektu je zkoumání faktorů, které ovlivňují disparity na subregionální úrovni (zejména oblast veřejných investic, odvětvová struktura ekonomiky, inovační aktivity podnikatelských subjektů, vzdělanost ad.). Výsledky budou sloužit pro návrh iniciačních nástrojů regionální politiky. Uživatelem těchto výsledků budou ústřední orgány státní správy a kraje.

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci