logo fakulty

Aktivity

Název aktivityProvede (osoba)Termín
(od – do)
Stadium rozpracovanostiPopis činnosti
A1 Analýza územně správního uspořádání vybr. států EU se zaměřením na státy s podobným počtem obyvatel...Miroslava Lungová
Lenka Sojková
1. 1. 2012 –
– 30. 9. 2012
100%Sekundární sběr dat pro min. 5 států, analýza dat, syntéza poznatků o územním a správním uspořádání vybraných států EU.
A2 Literární rešerše tuzemských a zahraničních přístupů k vymezování subregionální úrovněIvan Jáč
Miroslava Lungová
Lenka Sojková
Miroslav Žižka
1. 1. 2012 –
– 30. 6. 2012
100%Monitoring tuzemských a zahraničních přístupů k problematice, zpracování souhrnné rešerše tuzemských a zahraničních přístupů.
A3 Analýza obcí v širším území a stanovení ukazatelů pro jejich hodnoceníIveta Lukášová
Petra Rydvalová
Miroslav Žižka
1. 1. 2012 –
– 30. 9. 2012
100%Sběr používaných ukazatelů pro vymezení obcí - funkcí (celá ČR), sběr dat pro analýzu funkcí obcí, zpracování datového souboru obcí a jejich funkcí ve vazbě na širší území.
A4 Vymezení typologie obcí z hlediska převažujících funkcíKlára Popková
Jiří Šmída
1. 4. 2012 –
– 30. 9. 2012
100%Analýza přístupů k typologiím obcí, syntéza a hodnocení přístupů k typologii obcí.
A5 Syntéza poznatků A1 - A4Ivan Jáč
Iveta Lukášová
Miroslava Lungová
Klára Popková
Petra Rydvalová
Lenka Sojková
Jiří Šmída
Miroslav Žižka
1. 10. 2012 –
– 31. 12. 2012
100%Naplnění dílčího cíle 1: Vytvořit typologii obcí s ohledem na jejich pozici v širším území.
A6 Vytvoření prvotní databáze ukazatelů za obce pro možnost jejich agregaceJiří Šmída
Miroslav Žižka
Barbora Hrušová
1. 7. 2012 –
– 31. 12. 2012
100%Příprava terénního šetření, realizace terénního šetření v rámci vybraného kraje, zpracování databáze.
A7 Verifikace navrženého přístupu na příkladu jednoho krajeIvan Jáč
Iveta Lukášová
Miroslava Lungová
Klára Popková
Petra Rydvalová
Lenka Sojková
Jiří Šmída
Miroslav Žižka
1. 10. 2012 –
– 31. 12. 2012
100%Ověření navržené typologie subregionů na šetřeném kraji. Dosažení dílčího cíle 2: Definovat ukazatele pro analýzu ekonomických a sociálních problémů na úrovni subregionů.
A8 Vymezení ukazatelů pro hodnocení subregionálních disparitJiří Šmída
Miroslav Žižka
1. 1. 2013 –
– 30. 6. 2013
100%Korekce a doplnění údajů databáze ze SLBD 2011 (celá ČR), faktorová analýza dat, interpretace výsledků, návrh metodiky. Dosažení dílčího cíle 3: Zpracovat metodiku pro hodnocení subregionálních disparit.
A9 Vytvoření definitivní databáze ukazatelů pro subregiony ČRZbyněk Hubínka
Jiří Šmída
Miroslav Žižka
1. 1. 2013 –
– 30. 12. 2013
100%Vytvoření koncepce využití metod prostorové analýzy, vytvoření digitálního datového modelu subregionů (databáze), ověření funkčnosti elektronického mapového portálu, realizace technického zajištění zveřejnění el. mapového portálu.
A10 Návrh rozdělení území ČR do jednotlivých subregionůIveta Lukášová
Klára Popková
Petra Rydvalová
Jiří Šmída
Miroslav Žižka
1. 4. 2013 –
– 30. 12. 2013
100%Zpracování map funkčních regionů pro prezentaci faktorové analýzy, diskuse výsledků faktorové analýzy (mapy) s experty, zveřejnění konečného rozdělení území ČR do subregionů. Dosažení cíle 4: Vymezit definitivní podobu subregionální úrovně ČR.
A11 Návrh nástrojů na zmírnění rozdílů mezi subregionyIvan Jáč
Miroslava Lungová
Lenka Sojková
1. 4. 2013 –
– 30. 12. 2013
100%Stanovení nástrojů pro zmírnění rozdílů mezi subregiony. Návrhy nástrojů pro zmírnění rozdílů mezi subregiony, včetně metrik, zveřejnění nástrojů na zmírnění rozdílů mezi subregiony. Dosažení cíle 5: Navrhnout opatření na zmírnění subregionálních disparit.
A12 Syntéza poznatků, doporučení pro aktéry regionální politiky.Ivan Jáč
Iveta Lukášová
Miroslava Lungová
Klára Popková
Petra Rydvalová
Lenka Sojková
Jiří Šmída
Miroslav Žižka
1. 4. 2013 –
– 30. 12. 2013
100%Syntéza zjištěných poznatků pro návrh struktury odborné monografie, formulování doporučení pro aktéry regionální politiky, dokončení odborné knihy s návrhy doporučení.
A13 Příprava výsledků pro uplatnění v praxi.Ivan Jáč
Iveta Lukášová
Miroslava Lungová
Klára Popková
Petra Rydvalová
Lenka Sojková
Jiří Šmída
Miroslav Žižka
1. 10. 2012 –
– 30. 12. 2013
100%Zahájení diseminace výsledků projektu, příprava publikací, zjišťování podmínek pro certifikaci metodiky, zpracování plánu transferu poznatků do praxe, konečné zpracování výsledků projektu, dokončení přípravy transferu výsledků. Naplnění cíle projektu: Nalézt metodické postupy pro hodnocení a řešení subregionálních disparit.
Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci