logo fakulty

Cíle projektu

Cíle projektu:

Cílem projektu je navrhnout subregionální strukturu ČR, která bude založena na tzv. klastrech obcí. Obce budou analyzovány z hlediska jejich postavení v širším území, zejména s ohledem na spádovost za občanskou vybaveností a ekonomickými aktivitami. Výsledkem bude rovněž návrh typologie obcí z pohledu jejich převažující funkce. Pro vytvořené subregiony bude navržena metodika hodnocení jejich socio-ekonomické úrovně, včetně odpovídajících indikátorů s časovým, územním a věcným vymezením.

Hlavním cílem projektu je nalézt metodické postupy pro hodnocení a řešení subregionálních disparit. Tohoto cíle bude dosaženo do 31. 12. 2013. V souvislosti s tímto hlavním cílem je třeba dosáhnout následujících dílčích cílů:

DC1: Vytvořit typologii obcí s ohledem na jejich pozici v širším území (do 31. 12. 2012);

DC2: Definovat ukazatele pro analýzu ekonomických a sociálních problémů na úrovni subregionů (do 31. 12. 2012);

DC3: Zpracovat metodiku pro hodnocení subregionálních disparit (do 30. 6. 2013);

DC4: Vymezit definitivní podobu subregionální úrovně ČR (do 31. 12. 2013);

DC5: Navrhnout opatření na zmírnění subregionálních disparit (do 31. 12. 2013);

DC6: Formulovat doporučení pro specifikaci strategických záměrů regionálního a územního rozvoje pro vymezenou typologii subregionálních jednotek (do 31. 12. 2013).

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci