logo fakulty

Představení projektu

Projekt řeší problematiku vymezení a zmírnění reálných regionálních disparit na logických územních celcích – subregionech s podobnými vlastnostmi a typologií vyhovující konstrukci regionálního cenového indexu (RCI), který umožní prostorové srovnání cenových úrovní a reálnou adjustaci nominálních ukazatelů využívaných pro hodnocení socio-ekonomické úrovně regionu.
Záměrem členů řešitelského týmu je v rámci projektu navrhnout takové postupy a metodiky, které:
a) umožní na subregionální úrovni reálné hodnocení socio-ekonomických disparit;
b) poskytují možnost prostorového srovnání cenových úrovní (parity kupní síly);
c) implikují nová doporučení na úrovni hospodářských politik vedoucí ke zlepšení životní úrovně obyvatel regionu, a tudíž i celkové socioekonomické pozice regionu.


Vize projektu:

"Hospodářská politika by měla být zacílena především na obyvatelstvo (jednotlivce), nikoli na lokality."

Lidé při rozhodování o lokalizaci svých ekonomických aktivit uvažují nejen výši nominálních příjmů (mezd), ale i životních nákladů a dalších skutečností, jako je občanská vybavenost apod. Vysoké mzdy (resp. čisté disponibilní důchody domácností) mají tendenci být kompenzovány vyššími spotřebitelskými cenami, cenami realit, dojížďkou za prací, někdy nižší kvalitou občanské vybavenosti či environmentálního prostředí apod. Proto komparace nominálních hodnot ukazatelů typu čistý disponibilní důchod domácnosti (čDDD) či tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK) mezi regiony nevystihuje skutečnou socio-ekonomickou pozici regionu a jeho obyvatel. V praxi je hospodářská politika silně zaměřena na místa (oblasti), což je indikováno obecně převládajícím, avšak velmi diskutabilním přístupem, že život v určitých lokalitách negativně ovlivňuje individuální životní úroveň. Obvykle se hospodářská politika snaží o zlepšení „špatných“ oblastí. Avšak vhodnější alternativou je zaměřit se na zlepšení životní úrovně jednotlivců , kteří v těchto oblastech žijí. V tomto smyslu budou navržena hospodářsko-politická opatření pro zmírnění reálných regionálních rozdílů.

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci