logo fakulty

Aktivity

Název aktivityProvede (osoba)Termín
(od – do)
Stadium rozpracovanostiPopis činnosti
VA1: Literární rešerše tuzemských i zahraničních přístupů k vymezování subregionů v kontextu regionálních cenových indexůdoc. Laboutková
Dr. Bednářová
Dr. Šimanová
1. 1. 2014 –
– 1. 3. 2014
100%Výstup: Konstruktivní kritická analýza dosud publikovaných tuzemských a zahraničních přístupů k vymezování subregionů v kontextu regionálních cenových indexů. TUL, 2014.
VA4: Literární rešerše přístupů a metod adjustace komodit spotřebitelského koše RCIDr. Kocourek
Mgr. Rozkovec. Dr. Šimanová
1. 1. 2014 –
– 1. 3. 2014
100%Výstup: Evaluační zpráva hodnotící dosud používané metody úpravy komodit spotřebitelského koše za účelem optimalizace výpočtu regionálního cenového indexu, TUL, 2014.
VA9: Rešerše a analýza ukazatelů používaných v praxi hospodářských politik v kontextu aplikace RCI a konstrukci reálných ukazatelůDr. Šimanová1. 1. 2014 –
– 30. 6. 2014
100%Výstup: Syntetická studie indikátorů používaných v hospodářko-politické praxi, které se jeví jako vhodné v kontextu aplikace regionáního cenového indexu za účelem narovnání (deflování) jejich hodnot. TUL, 2014.
VA2: Sběr sekundárních dat (ČSÚ) a analýza vazeb mezi obcemi v okresech ČR v kontextu spotřeby.doc. Laboutková
Dr. Bednářová
1. 4. 2014 –
– 30. 9. 2014
100%Výstup: Analytická studie významných faktorů vazeb mezi obcemi, která bude podkladem pro identifikaci významných aglomeračních a dispersních efektů. BEDNÁŘOVÁ, P. and Š. LABOUTKOVÁ. The Effect of Agglomeration on the Regional Price Levels in the Czech Republic. In Sborník z konference Region v rozvoji společnosti. 6. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, s. 41–47. ISBN 978-80-7509-139-0.
VA5: Sběr dat z CPI (2011 - 2013) a aplikace statistických metodDr. Kocourek
Mgr. Rozkovec
Ing. Žižka
Ing. Kubát
Dr. Šimanová
1. 4. 2014 –
– 31. 12. 2014
100%Výstupy: Úprava spotřebitelského koše za účelem optimalizace výpočtu regionálního cenového indexu. TUL, 2014. Úprava spotřebitelského koše za účelem optimalizace výpočtu regionálního cenového indexu. TUL, 2014. KOCOUREK, A. , ŠIMANOVÁ, J. a KRAFT, J. Regionalization of the Consumer Price Index in the Czech Republic. In The 8th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. 1. vyd. Prague: University of Economics, 2014. S. 1487 – 1496. ISBN 978-80-87990-02-5. ŠIMANOVÁ, J. a KOCOUREK, A. Regional Price Index in the Czech Republic: Revised. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie ETER 2014. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2014. S. neuvedeny (9 stránek). ISBN 978-80-225-3884
VA6: Sběr vstupních dat pro výpočet RCI - 2014Dr. Kocourek
Mgr. Rozkovec. Dr. Šimanová
1. 10. 2014 –
– 31. 12. 2014
100%Výstupy: Dílčí zpráva vyhodnocující dosud realizovaný terénní sběr dat (ČSÚ), vč. návrhů opatření ke zkvalitnění dosahovaných výsledků šetření. TUL, 2014. Závěrečná zpráva vyhodnocující terénní sběr dat ČSÚ. TUL, 2014.
VA7: Verifikace postupů navrhovaných v rámci VA2 a 5 - 2015Dr. Kocourek
Dr. Šmída
Dr. Šimanová
1. 10. 2014 –
– 31. 3. 2015
100%Výstup: KOCOUREK, A., ŠIMANOVÁ, J, ŠMÍDA, J. Estimation of the Regional Price Levels in the Czech Republic. Statistics and Economy Journal. ISSN 1804-8765.
VA10: Vymezení ukazatelů pro hodnocení reálných ekonomických disparitDr. Šimanová1. 10. 2014 –
– 31. 12. 2014
100%Výstup: Analytická hodnotící zpráva indikátorů, které významně přispívají k hodnocení socio-ekonomické situace v dané lokalitě a jejichž hodnoty mohou být narovnány (deflovány) RCI. TUL, 2014.
VA12: Analýza příčin rozdílnosti RCI v subregionech, sektorová analýza vlivu veřejných a soukromých investic na fungování tržních struktur a cenovou tvorbu v hospodářských sektorech, lokální monopolizaci, koupěschopnou poptávku jako faktor rozvoje subregiprof. Kraft1. 10. 2014 –
– 30. 6. 2015
100%Výstupy: Sektorová analýza vlivu veřejných a soukromých investic na fungování tržních struktur na cenovou tvorbu v subregionálních oblastech. TUl, 2014. KRAFTOVÁ, I. a J. KRAFT. Jsou regiony ČR z hlediska mezd a platů homogenní? XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6840-7. Kauzální analýza vlivu lokální monopolizace a koupěschopné poptávky. TUL, 2015. KRAFT, Jiří a Ivana KRAFTOVÁ. Relationship between the Consumption and the Capital Involvement in Central and Eastern European Countries. 5th Central European Conference in Regional Science International Conference Proceedings. Technical University of Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2015-1. KRAFTOVÁ, Ivana a Jiří KRAFT. Vzájemná vazba mezi RCI, mírou urbanizace a trhem práce. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1.
VA3: Syntéza poznatků VA1 - 2 a vymezení typologie subregionů pro výpočet RCI na příkladu 1 kraje a vytvoření modelu subregionů pro konstrukci indexu cenové úrovněDr. Bednářová
doc. Laboutková
1. 10. 2014 –
– 31. 12. 2014
100%Výstup: Syntetická studie čerpající z poznatků VA1 a VA2, která na základě provedené shlukové analýzy představí vhodnou typologii subregionů pro výpočet regionálního cenového indexu. TUL, 2014. Model subregionů s charakteristikami optimálními pro konstrukci regionálního indexu cenové úrovně a představí je v digitální mapě (vytvořené pomocí softwaru GIS). TUL, 2014. BEDNÁŘOVÁ, Pavla. Spatial Concept of Market Zones in the Czech Republic. In KOCOUREK, Aleš ed. Proceedings of the 12th International Conference Liberec Economic Forum 2015. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, s. 10-19. ISBN 978-80-7494-225-9.
VA8: Aplikace metodiky na dalších ÚSC v ČR a příprava podkladů pro certifikaci MMRDr. Aleš Kocourek
Dr. Jiří Rozkovec
Dr. Jana Šimanová
1. 1. 2015 –
– 31. 12. 2015
100%Výstupy: Komparativní studie dílčích výsledků kalkulací regionálních cenových indexů. TUL, 2015. Průběžná zpráva - dílčí výsledky RCI_experimentální ověření metodických postupů I a II. TUL, 2015. Finální výsledky – RCI (Nmet), strukturovaná databáze (R), interaktivní digitální mapa (R), mapy s odborným obsahem (Nmap). TUL, 2015. „Metodika stanovení regionálních spotřebních košů a cenových parit pro kalkulaci regionálních cenových hladin (regionálního cenového indexu)", osvědčení č. 007/2015 ze dne 8. 12. 2015. Certifikanční orgán: MMR ČR. „Dynamická mapa regionálních cenových hladin vč. zobrazení výdajových komponent“. „Strukturovaná výpočtová databáze regionálních cenových indexů pro měření regionálních cenových hladin v členění dle CZ-COICOP“. „Mapy regionálních cenových hladin v členění dle CZ-COICOP pro konstrukci reálných příjmových ukazatelů“. "SW pro automatické preklastrování textových řetězců ve specifickém formátu sběru dat pro CPI - DataClassAnalyzer".
VA11: Vymezení reálných ekonomických disparit na subregionální úrovniDr. Aleš Kocourek
Dr. Jana Šimanová
1. 1. 2015 –
– 30. 6. 2015
100%Výstupy: Komparativní analýza nominálních a reálných disparit I a II. TUL, 2015. KOCOUREK, Aleš a Jana ŠIMANOVÁ. Nominal vs. Real Regional Income Disparities in Selected Cities of the Czech Republic. In KOCOUREK, Aleš ed. Proceedings of the 12th International Conference Liberec Economic Forum 2015. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. s. 192–200. ISBN 978-80-7494-225-9.
VA13: Návrh opatření ke zmírnění reálných ekonomických disparitprof. Jiří Kraft1. 1. 2015 –
– 30. 9. 2015
100%Výstupy: Syntetická studie příčin cenové diferenciace a návrh opatření ke zmírnění reálných ekonomických disparit I a II. TUL, 2015. KRAFT, J. Relations Between the Regional Price Index, Market Structures, and Capital Parameters. Journal of Business Economics and Management (pod identifikačním číslem SBEM-2015-0094). ISSN 2029-4433.
VA14: Syntéza poznatků, formulace doporučení pro aktéry regionální politikyDr. Šárka Laboutková
Dr. Pavla Bednářová
1. 1. 2015 –
– 30. 9. 2015
100%Výstupy: Syntetická hodnotící studie indikátorů používaných v hospodářsko-politické praxi, v jejich reálných dimenzích. TUL, 2015. Syntetický programový dokument formulující doporučení pro aktéry regionální politiky. TUL, 2015. Závěrečná komplexní hodnotící studie reálných indikátorů používaných v hospodářsko-politické praxi, které věrně hodnotí skutečnou míru disparit uvnitř i napříč regiony. TUL, 2015. LABOUTKOVÁ, Šárka a Pavla BEDNÁŘOVÁ. Perpectives of Regional Price Index as a Potential Indicator of Spatial Social and Economic Status of the Residents: Experimental Stage. In Machová, Z., Tichá, M. (eds.). Proceedings of the 13th International Conference „Economic Policy in the European Union Member Countries“.1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 12 s. ISBN 978-80-248-3796-3.
VA15: Příprava výsledků pro uplatnění v praxiDr. Aleš Kocourek
Dr. Jana Šimanová
prof. Jiří Kraft
Dr. Šárka Laboutková
Dr. Pavla Bednářová
Dr. Jiří Šmída
Mgr. Jiří Rozkovec
1. 9. 2015 –
– 31. 12. 2015
100%Výstupy: Aplikované výsledky viz VA8 - uplatnění výsledků projektu v rámci Českého statistického úřadu a ARR- Agentrura regionálního rozvoje, s. r. o. - organizace zřízená Libereckým krajem. KRAFT, Jiří a kol. Regionální cenové hladiny v České republice - teorie, metodika a praxe. Technická univerzita v Liberci, 2015. 174 s. ISBN 978-80-7494-263-1
Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci